0616293710

0616293710

Algemene Voorwaarden – Naomi Meijerink – Ohmi Productions

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 De algemene voorwaarden gelden op alle offertes, de eindproducten en alle overige
zaken die zijn besproken door de opdrachtgever en de ontwerper. Alle veranderingen
op de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk vastgelegd worden met de
opdrachtgever en ontwerper.

1.2 Als je een offerte aanvraagt, ben je tot niets verplicht. Het aanbod van de offerte is
twee maanden geldig. Deze tarieven en aanbiedingen kunnen in toekomstige
opdrachten veranderen. De opdrachtgever moet de juiste gegevens doorgeven, en is
daar verantwoordelijk voor, waar de ontwerper een offerte op baseert.

1.3 Opdrachten die bevestigd moeten worden, worden op papier bevestigd. Wanneer de
opdrachtgever dit niet doet, maar er toch mee instemt dat de ontwerper begint met de
opdracht, dan is de inhoud van de offerte de overeenkomst en zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing. Overige mondelinge afspraken en voorwaarden gelden
pas voor de ontwerper wanneer deze op papier zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de opdracht

2.1 De ontwerper zorgt ervoor dat de opdracht zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. De
ontwerper zorgt voor een goed resultaat naar de wens van de opdrachtgever. Tijdens
de werkzaamheden hou je de opdrachtgever op de hoogte.

2.2 De opdrachtgever moet de spullen die de ontwerper nodig heeft op tijd aanleveren.
Duidelijk moet zijn wat er wel of niet gebruikt moet worden.

2.3 De aangegeven tijd dat de ontwerper bezig is zijn geschat tenzij er een afspraak op
papier over gemaakt is.

2.4 als het niet anders is afgesproken, dan hoort dit er niet bij:
a. dingen testen, aanvragen van vergunningen en normen en kwaliteit nalopen.
b. Onderzoeken naar rechten van andere bedrijven.
c. Gemaakte product beschermen door rechten uit b.

2.5 Voor het uitbrengen van de eindproducten bespreken de opdrachtgever en de
ontwerper het werk en keuren het beide goed.

2.6 als de afkeuring niet klopt met de afspraken dan krijgt de opdrachtgever geen
vergoeding, korting enz.

2.7 klachten worden binnen 10 werkdagen via brief aan ontwerper gestuurd. Daarin moet
staan wat de ontwerper aanneemt als zijn/haar fout.

3. Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders afgesproken, worden opdrachten aan derden, over bijvoorbeeld de
uitvoering van de opdracht namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
tussenpersoon optreden en het voor de opdrachtgever regelen. Hiervoor kan de
opdrachtgever een afspraak maken voor een eventuele vergoeding voor de
ontwerper.

3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting maakt voor
de kosten van derden, dan is deze begroting ter indicatie. Dit betekend dat het niet
de daadwerkelijk kosten zijn, maar dat het duurder of goedkoper kan uitvallen. Mocht
de ontwerper het willen dan kan de ontwerper offertes aanvragen bij derden.

3.3 Wanneer de ontwerper bij het uitvoeren van de opdracht volgens een afgemaakte
afsrpaak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt,
gelden bij toelevering, garantie en aansprakelijkheid de bepalingen uit de algemene
voorwaarden.

3.4 Wanneer de ontwerper, nog geen opdrachten of diensten verleent aan de
opdrachtgever of andere bureaus en grote firma`s, dan zal de opdrachtgever op
aanvraag van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemenen Voorwaarden
bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 De opdrachtgever veranderd niet zonder overleg met de ontwerper en anderen
waneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals was
afgesproken met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke
andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen
worden bevolen.

3.6 De ontwerper is niet verantwoordelijk voor fouten in producten of diensten van door
of namens de opdrachtgever ingeschakelde anderen, naast of deze door de
ontwerper zijn voorgesteld. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.
De ontwerper kan hierbij de gewenste medewerking bieden.

4. Regels voor het beschermen van je eigen werk en jouw bezittingen

4.1 Ieder stuk dat jij maakt blijft jouw eigendom, dit houd in:
dat je je eigen bedachte werk zelf mag verkopen;
dat jouw eigen merk jouw eigendom blijft;
dat je schetsfase niet mag worden nagemaakt;
dat de opdrachtgever jouw werk niet mag kopiëren, verkopen of verhuren aan
anderen;
dat jouw eigen gemaakte werk jouw eigendom blijft en anderen moeten aangeven dat
dit jouw werk is.
Heb je als ontwerper aangegeven in je contract dat deze regels anders lopen, dan
vervalt of vervallen enkele punten van dit artikel.

4.2 De punten genoemd in artikel 4.1 kunnen van ontwerper naar opdrachtgever
doorgegeven worden zodra de ontwerper dit op papier zet. Deze eigendommen
worden pas doorgegeven zodra de opdracht klaar is.

4.3 De ontwerper mag altijd zijn/haar naam op, bij of in het eindproduct melden of niet
melden. De opdrachtgever mag -als de ontwerper dit aangeeft- nooit de naam van de
ontwerper van het eindproduct af halen en het daarna gebruiken.

4.4 Het originele eindproduct van de ontwerper blijft altijd eigendom van de ontwerper,
hierbij gaat het om producten als: ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten,
storyboards, animaties, beelden, adviezen, rapporten, prijsopgaven, schattingen,
opzet, werktekeningen, illustraties, foto’s, voorbeeld ontwerp, 3d schaalmodel,
mallen, deelproducten, films, presentaties, broncodes en andere materialen of
bestanden.

4.5 Alles wat de ontwerper doet aan zijn/haar eindproduct, mag door zowel de ontwerper
als opdrachtgever niet gedetailleerd besproken worden met anderen, behalve als het
anders is afgesproken.

5. Gebruik van resultaat

5.1 Wanneer de opdrachtgever voldoet aan wat hij met de ontwerper heeft afgesproken.
Krijgt de opdrachtgever het recht om het gemaakt werk te gebruiken. Zijn er over de
bestemming geen afspraken gemaakt, dan mag je het werk niet overal voor gebruiken. Het
recht om het werk te gebruiken is beperkt, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

5.2 Wanneer meerdere mensen helpen om tot het resultaat te komen, maken de partijen
extra afspraken om het gebruik van dit resultaat te regelen.

5.3 de opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat
aan te passen, her te gebruiken of uit te voeren dat dat er is afgesproken of om dit door
andere partijen te laten doen. Als de opdrachtgever deze regels breekt mag de ontwerper om
een eerlijke vergoeding vragen van de opdrachtgever.

5.4 Als de opdrachtgever het resultaat aanpast, toevoegt, veranderd of wijzigt heeft de
ontwerper het recht om een eerlijke vergoeding te vragen. Bij het breken van deze regels
mag de ontwerper mag tenminste driemaal het bedrag vragen wat is betaald door de
opdrachtgever. Het moet een eerlijk bedrag zijn wat gelijk staat aan de breuk van het
resultaat. Zonder dat de ontwerper rechten verliest.

5.5 De opdrachtgever mag de resultaten niet (meer) gebruiken. De rechten/ het bezit van de
resultaten vervallen en word weer bezit van de ontwerper. Als de gevolgen hiervan in strijd
zijn met de gelijkheid en eerlijkheid:
A. Op het moment dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn betaling voldoet zoals staat in
deze algemene voorwaarden.
B. Wanneer de opdracht eerder wordt beëindigd dan afgesproken om de redeneren die
genoemd staan in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden
C. Als de opdrachtgever failliet gaat, tenzij de rechten uit artikel 4.2 van de deze Algemene
Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn voorgedragen.

5.6 De ontwerper moet rekening houden met de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om de resultaten te gebruiken van eigen publiciteit, de betaling van de opdrachten, promotie waaronder het meedoen aan wedstrijden en tentoonstellingen etc. Het resultaat mag
gebruikt/geleend worden wanneer het gaat om fysieke resultaten.

6 Honorarium en kosten

6.1 De ontwerper heeft recht om geld te ontvangen voor het uitvoeren van de opdracht. Dit
omvat normale kosten die gemaakt worden voor de opdracht.

6.2 Naast de normale kosten voor de opdracht moet de opdrachtgever ook betalen voor
privé_ en reiskosten, maar ook kosten voor proef en prototypes zullen vergoed worden.
De kosten worden zoveel mogelijk vooraf aangegeven, tenzij vooraf een percentage voor de
extra kosten is afgesproken.

6.3 Als de opdrachtgever een niet duidelijke opdracht geeft of de ontwerper zelf problemen
ondervind tijdens het proces, dan zou dit apart berekend worden volgens de standaard
kosten die de ontwerper rekent. Dit wordt vooraf vermeld tenzij dit niet mogelijk is.

6.4 Als de ontwerper de opdracht niet op tijd af kan hebben door omstandigheden die niet zijn
schuld zijn, dan moet de opdrachtgever hiervoor ook betalen. De ontwerper probeert wel de
kosten zoveel mogelijk te beperken.

7. Betaling

7.1 Het hele bedrag moet in één keer worden betaalt zonder aftrek of kortingen, tenzij dat in
de offerte staat. Dat moet binnen 30 dagen nadat de factuur aan de opdrachtgever is
gegeven, tenzij anders afgesproken.

7.2 Al het gemaakte werk is eigendom van de ontwerper totdat alle zaken afgehandeld zijn en
alles is betaald.

7.3 Als er niet binnen de vastgestelde tijd word betaalt door de opdrachtgever moet de
opdrachtgever 10% extra betalen en 150 euro voor de belasting.

7.4 De ontwerper zorgt ervoor dat de opdrachtgever op tijd weet welke kosten er betaald
moeten worden, dat laat hij bij wijzigingen tussentijds ook nog weten.

7.5 De ontwerper mag de uitvoering van zijn opdracht uitstellen als de betalingstermijn is
afgelopen, en er na een brief is gevraagd binnen 14 dagen te betalen maar hij dit nog niet
gedaan heeft. Of wanneer de ontwerper door een mededeling of door gedrag begrijpt dat de
opdrachtgever niet zal betalen.

8 Opzegging en ontbinding van de afspraken

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen afspraken opzegt zonder dat er sprake
is van verwijtbaar tekortkoming van de ontwerper, dan is de opdrachtgever naast het loon en
de gemaakte kosten voor de tot dan uitgevoerde taken een schadevergoeding verschuldigd
aan de ontwerper. Als de ontwerper de opdracht opzegt omdat ze een toegeefbare fout heeft
gemaakt die in strijd is met de afspraken met de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever
naast het loon en de gemaakte kosten voor de tot dan uitgevoerde taken een
schadevergoeding toegekend.
Het gedrag van de opdrachtgever op grond waar de ontwerper redelijkerwijs niet meer geëist
wordt om de opdracht af te ronden, word in dit verband ook beschouwd als verwijtbaar tekort
komen.

8.2 De schadevergoeding zoals genoemd hierboven omvat ten minste de kosten van de
ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht via de verbanden met derden,
dit is tenminste 30% van het resterende deel van het loon dat de opdrachtgever de ontwerper
schuldig zou zijn als de opdracht was afgerond.

8.3 De ontwerper en de opdrachtgever mogen allebei onmiddellijk de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk opzeggen, en om het geld vragen/eisen dat er in de opdracht is gestopt, dus
arbeidsuren, en materialen, als; de andere partij(dus de ontwerper of de opdrachtgever)
failliet gaat, of vraagt om uitstel van betaling, of als hij de schuldsanering in gaat.

8.4 Als de werkzaamheden van de ontwerpen in herhaling vallen, bijvoorbeeld bij het
wekelijks updaten van een website o.i.d. dan ontstaat er een “duurovereenkomst”. Deze
overeenkomst kan alleen worden beëindigd doormiddel van een brief (schriftelijk), met een
redelijke opzegtermijn van ten minste 3 maanden. Tijdens die 3 maanden mag de
opdrachtgever niet meer of minder dan de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden
opgeven, of dat moet financieel gecompenseerd worden.

9 Verzekering en aansprakelijkheid

De ontwerper verzekerd de opdrachtgever dat de door hem ontworpen en geleverde product(en) zijn auteursrechten draagt en dus niet zomaar door andere mensen gebruikt kan
worden. De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tegenslagen van
het doel waar het ontwerp voor bedoeld is en overige aansprakelijkheid zoals in artikel 10
bedoeld wordt van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever kan de ontwerper
aansprakelijk stellen voor eventuele rechtenbreuk of misbruik op uitgeleende materialen of
gegevens van de opdrachtgever die bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt.

10. Aan te spreken op onder andere verplichtingen en verantwoordelijkheden

10.1 In het geval dat de ontwerper zich niet aan zijn afspraken heeft gehouden, moet er eerst
een brief worden gestuurd met een bepaalde periode waarin staat dat hij alsnog zijn
afspraken nakomt en eventuele fouten en schade verbeterd of zorgt dat alles helemaal goed
komt.

10.2 De ontwerper is verantwoordelijk en aan te spreken door de opdrachtgever op directe
schade. De ontwerper is niet verantwoordelijk voor indirecte schade. Hiermee wordt bedoeld
dat er bepaalde dingen met de aangeleverde producten gebeuren, bijvoorbeeld schade aan
materialen, misgelopen winst, misgelopen besparingen.

10.3 Behalve in geval van opzet of impulsief gedrag waar de ontwerper zelf bewust van is, is
de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het geld wat hij krijgt voor de opdracht. In
ieder geval het deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid van toepassing is. Dit
bedrag is niet hoger dan €75.000,- en in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag
dat de verzekeraar in het geval van opzet of impulsief gedrag aan de ontwerper uitkeert. Het
bedrag waarvoor de ontwerper in dit geval aansprakelijk is, wordt minder door de
berekeningen die door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4 Iedere aansprakelijkheid vervalt door de duur van twee jaar vanaf het moment dat de
opdracht is afgerond, opgezegd of verbroken en hierdoor is geëindigd.

11 Overige regels

11.1 Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan een andere ontwerper
wil geven, of de opdracht eerder heeft gegeven aan een andere ontwerper, zal hij dit, samen
met de namen van deze ontwerper(s), van tevoren aan de huidige opdrachtnemer vertellen.

11.2 De opdrachtgever mag niet de afspraak die met de ontwerper is gemaakt aan een
andere geven. Dit mag alleen als de hele opdracht anders/veranderd wordt, of met
schriftelijke toestemming van de huidige ontwerper.

11.3 Betrokkenen van het ontwerp zijn verplicht om alle informatie, feiten omstandigheden die
met het ontwerp te maken hebben geheim te houden. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans
dat alle informatie openbaar wordt gemaakt of bij concurrentie terecht kan komen. Dit kan er
voor zorgen dat dit negatieve gevolgen voor de ontwerper en de opdrachtgever kan hebben.
Voor personen die buiten het ontwerp (proces) staan, maar er wel betrokken bij zijn gelden
dezelfde regels om het ontwerp te beschermen voor dezelfde gevolgen.

11.4 Als er een regel uit de algemene voorwaarden word gehaald of als niet belangrijk wordt
gezien, blijven de andere regels ondanks dat toch van kracht.
De partijen zullen in dat geval met elkaar overleggen en zullen proberen om een nieuwe regel
samen te stellen die de oude regel kan vervangen. Dit terwijl de oude regel in gedachte wordt
gehouden.

11.5 Het samenwerkingscontract tussen de ontwerper en de opdrachtgever is gebaseerd op
onze Nederlandse rechten. In eerste instantie zal er wanneer er onenigheid is eerst overleg
worden gepleegd tussen de ontwerper en de opdrachtgever. Lukt dit niet, dan kan er
wanneer de beide partijen het daarover eens zijn, een persoon worden aangewezen om
hierover te oordelen. Dit is dus een bevoegde rechter, of een persoon die in het rechterlijk
gebied staat van de ontwerper. Deze wordt dan dus betrokken bij de onenigheid van de
ontwerper en de opdrachtgever.

Samengesteld in 2014